Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przedmiotem wyceny mogą być również nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na różne funkcje, w tym między innymi: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną czy mieszkalno – usługową ale także nieruchomości usługowe, produkcyjne, przemysłowe oraz nieruchomości o charakterze nieiwestycyjnym, tj. działki rolne, zielone, leśne. Podstawą oszacowania wartości tych nieruchomości są dane wynikające z ewidencji gruntów, przeznaczenie wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub wydanych decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o pozwoleniu na budowę a także informacje o stanie prawnym wynikające z aktualnej treści księgi wieczystej.

Dokumenty

  • numer księgi wieczystej
  • wypis z rejestru gruntów
  • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
  • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *