Nieruchomości gruntowe zabudowane

Równie często przedmiotem wykonywanych zleceń są nieruchomości gruntowe zabudowane, zwłaszcza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Podobnie jak w przypadku nieruchomości lokalowych, przedmiotem wyceny są nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Wyceny sporządzane są w celu uzyskania kredytu bankowego, tj. dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy ale także dla potrzeb podziału majątku, spłaty pomiędzy osobami uprawnionymi czy też w celu ustalenia wyjściowej ceny sprzedaży.

Dokumenty

  • numer księgi wieczystej
  • wypis z rejestru gruntów
  • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
  • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
  • projekt architektoniczno – budowlany lub inwentaryzacja budynku
  • dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona
  • umowa przedwstępna sprzedaży

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *