Oferta

Wycena nieruchomości to proces, w wyniku którego określana jest wartość nieruchomości, przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik. Przedmiotem wyceny są głównie nieruchomości, ale również inne składniki mienia. Wynikiem wyceny jest operat szacunkowy, tj. dokument urzędowy sporządzany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Podstawowym obszarem moich działań jest Kraków oraz powiaty sąsiednie, jednakże w indywidualnych przypadkach realizuję także zlecenia na terenie całej Polski. Swoje usługi kieruję zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, a także do instytucji publicznych.

Poniżej przedstawiono podstawowy zakres świadczonych usług.

Do oferowanych przeze mnie usług zaliczają się między innymi wyceny związane z użytkowaniem wieczystym gruntu, w tym tak często ostatnio poruszany temat aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu a także wyceny dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Dokumenty

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 •  kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie
 • zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków
 • zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • w przypadku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
 • własności – dokumenty zawierające informacje dotyczące stawki procentowej
 • opłaty rocznej; liczby lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego,
 • liczby lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste.

Jako doświadczony rzeczoznawca zachęcam Państwa do skorzystania z profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa. Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie.

 • Dokumenty ustalane indywidualnie

Do świadczonych przeze mnie usług zalicza się również wycena tzw. mienia zabużańskiego. Wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej określana jest zgodnie z wymogami ustawy o realizacji prawa do rekompensaty, na podstawie dowodów zebranych w trakcie postępowania administracyjnego, które wskazane są w postanowieniu wojewody. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą wartość rynkowa nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej określana jest na podstawie nieruchomości podobnych, położonych na obszarze porównywalnych rynków lokalnych funkcjonujących obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej. Przy określaniu wartości nieruchomości uwzględnia się przeciętne ceny transakcyjne uzyskane za nieruchomości podobne, zbywane w miejscowości o zbliżonej liczbie mieszkańców, porównywalnym stopniu urbanizacji i charakterze administracyjnym do miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona, położonej na obszarze województwa lub miasta wydzielonego, z uwzględnieniem współczynników określających różnice w poziomie rozwoju gospodarczego tych województw lub miast w okresie przed 1939 r. Wartość nieruchomości określa się według stanu na dzień ich pozostawienia oraz według cen albo kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia wyceny.

Dokumenty

 • postanowienie Wojewody oraz inne dokumenty stanowiące materiał
 • dowodowy uznany przez Wojewodę w postępowaniu.

Dokumenty

 • numer księgi wieczystej działki służebnej
 • wypis z rejestru gruntów dla działki służebnej
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej dla działki służebnej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki służebnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • mapa z projektem przebiegu szlaku służebności

W ostatnich latach sporządziłam wiele wycen nieruchomości o charakterze komercyjnym. Z przyjemnością podejmę się oszacowania wartości rynkowej lokali / obiektów biurowych, handlowych, usługowych, powierzchni magazynowych, produkcyjnych, przemysłowych a także hoteli, obiektów związanych ze służbą zdrowia, stacji paliw, obiektów restauracyjno – gastronomicznych oraz wszelkich innych nieruchomości, które można określić jako nieruchomości komercyjne.

Dokumenty

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej ( nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
 • projekt architektoniczno – budowlany lub inwentaryzacja budynku lub rzut lokalu
 • dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona ( nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
 • informacje o wysokości podatku od nieruchomości
 • informacje o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu jeśli dotyczy
 • informacje o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku
 • informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie budynku
 • informacje na temat wynajętej powierzchni (wysokość stawek najmu, rodzaj zawartej umowy najmu itp)

Przedmiotem moich wycen jest również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego (np. garażu). W wielu przypadkach dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ma prowadzonej księgi wieczystej. Wówczas dokumentem niezbędnym do sporządzenia wyceny jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o stanie przedmiotowego lokalu.

Dokumenty

 • numer księgi wieczystej
 • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające dane dotyczące lokalu
 • umowa przedwstępna sprzedaży lokalu
 • jeśli jest to możliwe plan lokalu

Jednym z najczęściej wykonywanych zleceń jest określanie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości lokalowych stanowiących zarówno lokale mieszkalne jak i niemieszkalne. Przedmiotem wycen są zarówno nieruchomości z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Bardzo często wyceniane nieruchomości stanowią przedmiot transakcji kupna – sprzedaży a same wyceny sporządzane są w celu uzyskania kredytu bankowego, tj. dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Często zdarza się również, że wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości lokalowych sporządzana jest dla potrzeb podziału majątku, spłaty pomiędzy osobami uprawnionymi czy też w celu ustalenia wyjściowej ceny sprzedaży.

Dokumenty

 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży lokalu
 • jeśli jest to możliwe plan lokalu

Równie często przedmiotem wykonywanych zleceń są nieruchomości gruntowe zabudowane, zwłaszcza budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Podobnie jak w przypadku nieruchomości lokalowych, przedmiotem wyceny są nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Wyceny sporządzane są w celu uzyskania kredytu bankowego, tj. dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy ale także dla potrzeb podziału majątku, spłaty pomiędzy osobami uprawnionymi czy też w celu ustalenia wyjściowej ceny sprzedaży.

Dokumenty

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 • projekt architektoniczno – budowlany lub inwentaryzacja budynku
 • dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona
 • umowa przedwstępna sprzedaży

Przedmiotem wyceny mogą być również nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na różne funkcje, w tym między innymi: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną czy mieszkalno – usługową ale także nieruchomości usługowe, produkcyjne, przemysłowe oraz nieruchomości o charakterze nieiwestycyjnym, tj. działki rolne, zielone, leśne. Podstawą oszacowania wartości tych nieruchomości są dane wynikające z ewidencji gruntów, przeznaczenie wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub wydanych decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o pozwoleniu na budowę a także informacje o stanie prawnym wynikające z aktualnej treści księgi wieczystej.

Dokumenty

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

 

Cele wyceny nieruchomości: kupno/sprzedaż, podział majątku, darowizna, postępowanie spadkowe, aport, opłacalność inwestycji, zabezpieczenie, przygotowanie do postępowania sądowego, odszkodowanie, opłaty adiacenckie, renta planistyczna, użytkowanie wieczyste - wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych, ustanawianie służebności itp.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego lub innego opracowania ustalany jest za każdym razem indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju nieruchomości, czasu na wykonanie oraz niezbędnych nakładów.